Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ" ООД

Ние, „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД („ ние“ или „Администратора“), в отделни случаи събираме и обработваме лични данни на физически лица, наши клиенти, контрагенти, представители или служители на такива, или други контакти на българския пазар („Вие“). Ние сме наясно с отговорността, която имаме, да се грижим и да защитаваме Вашите лични данни, да изпълняваме приложимото законодателство в областта на поверителността и защитата на личните данни.

С настоящата Политика за поверителност (“Политика“), бихме желали да Ви запознаем с начина, по който събираме и ползваме личните данни, които сте ни предоставили. Политиката описва какви методи прилага и за какви цели „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД съответно нашите доставчици на услуги обработват информацията, събрана от и за Вас при сключване на договори, или при ползване на нашите услуги в нашия търговски обект и/или през уебсайта https://rockshock.eu („Уебсайта“).

Важно!

Прочетете внимателно тази Политика. Тя предоставя важна информация за това как обработваме Вашите лични данни и обяснява Вашите законови права. Тази Политика не цели да променя условията на който и да било договор, сключен с нас, нито правата, които имате, или нашите задължения, съгласно приложимите закони за защита на личните данни.

Предоставяйки Вашите лични данни или използвайки Уебсайта, Вие ни се доверявате и доброволно приемате условията на тази Политика.

1. АДМИНИСТРАТОР

„МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД като администратор на лични данни носи отговорност за правилното и законосъобразно обработване на личните данни, които предоставяте при сключване на договори, или при ползване на услуги през Уебсайта или на други наши услуги.

 • Телефон за връзка: +359 879 594 460
 • Електронен имейл адрес: sales@rockshock.eu
 • Физически адрес: София, ул. Лавеле 8

2. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД може да събира и обработва Вашите лични данни в следните случаи:

 • Ако Вие посетите директно нашия офис и предоставите Вашите данни при закупуване на дадена стока на място;
 • Ако направите поръчка през Уебсайта, и предоставите Вашите данни, чрез попълване на форма за поръчка;
 • Ако се легитимирате използвайки логин посредством социални платформи Facebook или Google.
 • Ако предоставите данните си при сключване на договор с „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД;
 • Ако купувате продукт директно от нас или през нашия Уебсайт;
 • Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на анкетна карта или въвеждате данни онлайн на Уебсайта;
 • Ако трети лица (наши бизнес партньори) извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.

Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че това лице се е запознало с тази Политика и че са спазени изискванията на приложимото законодателство, преди да предоставите информацията.

Ако сте на възраст под 14 години, моля не ни предоставяйте Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени във Вашите лични данни.

3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Следните категории лични данни могат за бъдат събрани от и за Вас в зависимост от това дали сте наш клиент, контрагент и какви наши услуги ползвате:

Относно физическата идентичност – три имена, адрес, телефон, адрес на електронна поща;

4. КАК МОГАТ ДА БЪДАТ ОБРАБОТВАНИ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на Вашите лични данни, съгласно действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и в частност на Общия регламент за защита на личните данни ЕС/2016/679 („Регламента“), трябва да бъде обосновано съгласно едно от няколко правни основания и от нас се изисква да посочим целите и основанията за всяко едно ползване на Вашите данни.

Цел: Упражняване на правата и задълженията на Администратора, възникнали в резултат на сключени с Вас договори, в това число използване на нашите услуги;

Основание за обработване : изпълнение на договор или спазването на законово задължение (чл. 6, ал.1 б. „б“ или б. „в“ от Регламента);

Цел: Осъществяване на финансово-счетоводна дейност от Администратора при и по повод на сключените договори, в това число: получаване и нареждане на дължими суми по банкови сметки, получаване/ издаване на фактури;

Основание за обработване : изпълнение на договор или спазването на законово задължение (чл. 6, ал.1 б. „б“ или б. „в“ от Регламента);

Цел: Осъществяване на кореспонденция с клиенти на Администратора и обслужване на клиенти, в това число, за да отговорим на Вашите въпроси и да осъществим Вашите искания, например да Ви изпратим исканите документи или уведомления по имейл; да Ви изпращаме важна информация във връзка с взаимоотношенията между нас или относно промени в нашите условия или политики;

Основание за обработване : изпълнение на договор или спазването на законово задължение (чл. 6, ал.1 б. „б“ или б. „в“ от Регламента); или изрично съгласие на всяко лице (чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента) или на основание легитимните интереси на администратора (чл. 6, ал.1, буква „е“ от Регламента);

Цел: Директен маркетинг

Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента;

Цел: За наши бизнес цели, например анализ на данни, разработване на нови продукти и услуги, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги.

Основание за обработване : легитимните интереси на Администратора. Легитимният интерес на Администратора да предоставя първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в съответствие с изискванията на действащото в България законодателство по защита на личните данни и е достатъчно основание за тяхното обработване.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

„МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД в качеството си на администратори на лични данни е подчинен на законодателството в Република България. В някои случаи това може да налага предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, когато се изисква по закон, при поискване и/или при необходимост на трети лица - държавни и др. органи, институции и ведомства, застрахователни дружества, застрахователни брокери, банки и институции в кръга на тяхната компетентност и при спазване разпоредбите на Регламента, ЗЗЛД и другите норми на българското законодателство.

Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление.

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица, които действат от свое име или от името на Администратора, в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от:

 • Дружества, предоставящи услуги на Администратора, като IT поддръжка, IT хостинг, ползване и поддръжка на софтуерни продукти;
 • Договорни партньори (например куриери, рекламни и PR агенции);
 • Трети лица, чиито марки, продукти или услуги се разпространяват от Администратора;
 • Лица, упълномощени за техническо обработване на Вашите лични данни : представители и служители на „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД, ангажирани с администриране на поръчки в уебсайта, продажби, логистика, снабдяване, контрол на качеството, счетоводство и др.
 • Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство

Администраторът и/или Обработващите лични данни могат да прехвърлят част от личните ви данни към страни извън Европейското икономическо пространство, само ако има подходящи защити.

7. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).

Вашата информация се съхранява на защитени локални или облачни сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.

Ние поддържаме подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на Личната информация срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайта е без риск от неразрешено разкриване или достъп, ние и нашите бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме адекватни мерки за защита по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например ние прилагаме следните мерки:

 • Строго ограничен и контролиран достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите лични данни, предоставен само с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;
 • Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни, достъпни с индивидуални потребителско име и парола и с различни нива на оторизация на достъпа; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване. По изключение могат да се съхраняват данни и на персоналните компютри на лицата с право на достъп, при осигурена защита, аналогична на горната.
 • Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в специално обособено административно помещение на територията на Търговския обект в гр. София, или в офиса на нашите доставчиците на счетоводни услуги.
 • Персоналът на Администратора, който обработва лични данни, е запознат с изискванията на действащото законодателство, с политиките на „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
 • Предвидена е и договорна защита по договорите, сключени с Обработващите лични данни от името на Администратора.

8. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за другата цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.

Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.

При определени обстоятелства можем да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълги периоди от време, ако сме задължени по закон, с акт на компетентен орган или за да имаме точен запис на Вашите взаимоотношения с нас в случай на жалби или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които Вашите лични данни ще бъдат необходими.

Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите на Администратора и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се анонимизират (анонимизираните данни могат да бъдат запазени, но те вече нямат връзка с Вас) или се унищожават.

9. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вие имате определени права във връзка с Вашите лични данни, като например имате право да:

 • поискате от нас да Ви предоставим допълнителна информация за това как се ползват Вашите данни;
 • поискате от нас да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни и да Ви предоставим копие от тях;
 • получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно - да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;
 • поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим;
 • поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни, за които вече нямаме законно основание да обработваме;
 • направите възражение срещу всяка обработка (включително профилиране) въз основа на легитимни интереси, ако считате, че Вашите фундаментални права и свободи надделяват над нашите легитимни интереси;
 • направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения, когато това Ви засяга съществено;
 • поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защитят обществения интерес, или нашите интереси, или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от посочените права, ние ще проверим Вашето право да го упражните и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или ако сме получили многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, свържете се с нас чрез посочените в началото на Политиката данни и Лице за контакт с Администратора (понеделник - петък от 09:00 до 17:00 часа).

Основно Лице за контакт във връзка с всякакви проблеми, възникнали при и по повод обработване на Вашите лични данни, включително искания за упражняване на Вашите права, е посоченото в началото на Политиката лице за контакт с Администратора .

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до надзорния орган по защита на личните данни във вашата страна, където Администраторът предоставя своите услуги. Контактите на надзорните органи по защита на данните в държавите членки на ЕС са достъпни на сайта на Европейския борд по защита на данните (European Data Protection Board).

Молим ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас , въпреки че имате право да се свържете с надзорните органи по защита на личните данни по всяко време.

10. БИСКВИТКИ

Можете да се запознаете подробно с нашата Политика за бисквитки, която е свободно достъпна на адрес https://rockshock.eu/bg/p/cookies/

11. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика влизат в сила, когато актуализираната Политика бъде публикувана на Уебсайта. Вие ще бъдете уведомени за актуалната Политика при посещение и използване на нашия Уебсайт.

Основание за обработване: изрично съгласие на всеки субект по смисъла на чл. 6, ал.1, буква „а“ от Регламента;

Цел: За наши бизнес цели, например анализ на данни, разработване на нови продукти и услуги, подобряване на нашия Уебсайт, подобряване на нашите продукти и услуги.

Основание за обработване : легитимните интереси на Администратора. Легитимният интерес на Администратора да предоставя първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в съответствие с изискванията на действащото в България законодателство по защита на личните данни и е достатъчно основание за тяхното обработване.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

„МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД в качеството си на администратори на лични данни е подчинен на законодателството в Република България. В някои случаи това може да налага предоставянето и/или разкриването на Вашите лични данни, когато се изисква по закон, при поискване и/или при необходимост на трети лица - държавни и др. органи, институции и ведомства, застрахователни дружества, застрахователни брокери, банки и институции в кръга на тяхната компетентност и при спазване разпоредбите на Регламента, ЗЗЛД и другите норми на българското законодателство.

Когато е възможно, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако става въпрос за предотвратяването или разкриването на престъпление.

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, които събираме, могат да бъдат предоставени за обработване на трети лица, които действат от свое име или от името на Администратора, в съответствие с изискванията на Регламента и при осигуряване защитата на правата на субектите на данни.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от:

 • Дружества, предоставящи услуги на Администратора, като IT поддръжка, IT хостинг, ползване и поддръжка на софтуерни продукти;
 • Договорни партньори (например куриери, рекламни и PR агенции);
 • Трети лица, чиито марки, продукти или услуги се разпространяват от Администратора;
 • Лица, упълномощени за техническо обработване на Вашите лични данни : представители и служители на „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД, ангажирани с администриране на поръчки в уебсайта, продажби, логистика, снабдяване, контрол на качеството, счетоводство и др.
 • Трансфер на данни в държави извън Европейското икономическо пространство

Администраторът и/или Обработващите лични данни могат да прехвърлят част от личните ви данни към страни извън Европейското икономическо пространство, само ако има подходящи защити.

7. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние защитаваме личните данни в строго съответствие с действащото българско законодателство и принципите на рамковите директиви на Европейския съюз за защита на информацията и личните данни (вкл. Регламент ЕС/2016/679).

Вашата информация се съхранява на защитени локални или облачни сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или в определени случаи информацията се съхранява и на хартиен носител при спазване на необходимите защити). Информацията е достъпна и се използва в съответствие с нашите политики за сигурност (или тези на нашите подизпълнители или бизнес партньори), винаги при спазване на действащото законодателство и необходимите мерки за защита.

Ние поддържаме подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на Личната информация срещу случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп. Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или Уебсайта е без риск от неразрешено разкриване или достъп, ние и нашите бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме адекватни мерки за защита по отношение на Вашите данни в съответствие с приложимото законодателство. Например ние прилагаме следните мерки:

 • Строго ограничен и контролиран достъп на наши служители и подизпълнители до Вашите лични данни, предоставен само с оглед реализиране на целите, за които се обработват и на база необходимост от узнаване;
 • Личните данни се съхраняват в електронен вид в бази данни, достъпни с индивидуални потребителско име и парола и с различни нива на оторизация на достъпа; осъществява се наблюдение и защита от вируси; създават се копия и резервни копия за възстановяване. По изключение могат да се съхраняват данни и на персоналните компютри на лицата с право на достъп, при осигурена защита, аналогична на горната.
 • Всички хартиени документи, които могат да съдържат Ваши лични данни, се съхраняват в специално обособено административно помещение на територията на Търговския обект в гр. София, или в офиса на нашите доставчиците на счетоводни услуги.
 • Персоналът на Администратора, който обработва лични данни, е запознат с изискванията на действащото законодателство, с политиките на „МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР ИКОНОМОВ“ ЕООД, със съществуващите рискове и сценарии за действие при настъпването им.
 • Предвидена е и договорна защита по договорите, сключени с Обработващите лични данни от името на Администратора.

8. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме ги получили. Ако данните Ви се обработват за две цели, ще ги запазим, докато целта с по-дълъг период за обработване бъде осъществена; но ще спрем да ги обработваме за другата цел с по-кратък период, след изтичането на този по-кратък период.

Ние ограничаваме достъпа до Вашите данни до тези лица, които трябва да ги обработват за съответната цел.

При определени обстоятелства можем да съхраняваме Вашите лични данни за по-дълги периоди от време, ако сме задължени по закон, с акт на компетентен орган или за да имаме точен запис на Вашите взаимоотношения с нас в случай на жалби или ако основателно считаме, че има възможност за съдебни спорове с оглед на които Вашите лични данни ще бъдат необходими.

Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите на Администратора и съгласно приложимото законодателство. Личните данни, които вече не са необходими, се анонимизират (анонимизираните данни могат да бъдат запазени, но те вече нямат връзка с Вас) или се унищожават.

9. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вие имате определени права във връзка с Вашите лични данни, като например имате право да:

 • поискате от нас да Ви предоставим допълнителна информация за това как се ползват Вашите данни;
 • поискате от нас да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни и да Ви предоставим копие от тях;
 • получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно - да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства;
 • поискате от нас да актуализираме всички неточности в данните, които съхраняваме и да ги поправим;
 • поискате от нас да изтрием или да анонимизираме всички данни, за които вече нямаме законно основание да обработваме;
 • направите възражение срещу всяка обработка (включително профилиране) въз основа на легитимни интереси, ако считате, че Вашите фундаментални права и свободи надделяват над нашите легитимни интереси;
 • направите възражение срещу всяка обработка с цел автоматизирано вземане на индивидуални решения, когато това Ви засяга съществено;
 • поискате от нас да ограничим обработването на Вашите данни, напр. докато се разследва жалба.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, например когато трябва да се защитят обществения интерес, или нашите интереси, или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от посочените права, ние ще проверим Вашето право да го упражните и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или ако сме получили многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме своевременно.

Ако имате някакви въпроси относно обработването на Вашите данни, свържете се с нас чрез посочените в началото на Политиката данни и Лице за контакт с Администратора (понеделник - петък от 09:00 до 17:00 часа).

Основно Лице за контакт във връзка с всякакви проблеми, възникнали при и по повод обработване на Вашите лични данни, включително искания за упражняване на Вашите права, е посоченото в началото на Политиката лице за контакт с Администратора .

Ако не сте удовлетворени от обработването на Вашите данни или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете оплакване до надзорния орган по защита на личните данни във вашата страна, където Администраторът предоставя своите услуги. Контактите на надзорните органи по защита на данните в държавите членки на ЕС са достъпни на сайта на Европейския борд по защита на данните (European Data Protection Board).

Молим ви преди това да се опитате да разрешите проблема с нас , въпреки че имате право да се свържете с надзорните органи по защита на личните данни по всяко време.

10. БИСКВИТКИ

Можете да се запознаете подробно с нашата Политика за бисквитки, която е свободно достъпна на адрес https://rockshock.eu/bg/p/cookies/

11. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Ние можем да правим промени в тази Политика от време на време. Промените в тази Политика влизат в сила, когато актуализираната Политика бъде публикувана на Уебсайта. Вие ще бъдете уведомени за актуалната Политика при посещение и използване на нашия Уебсайт.

xs
sm
md
lg
xl
xxl